REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO K2 ARENA

 

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów (zwanych dalej Klubowiczami) całego Obiektu Sportowego K2 ARENA (zwanego dalej Obiektem Sportowym) i dotyczy korzystania z sal fitness, siłowni, ściany wspinaczkowej wewnętrznej i zewnętrznej, bulderowni, sauny, strefy restauracyjnej i recepcji.

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Obiekt Sportowy stanowi własność i jest zarządzany przez Spółkę REMBUD I Sp. z o.o. Sp. k ul. Kępska 18; 45-129 Opole (zwaną dalej Właścicielem);
 2. Kontakt z kierownictwem Spółki możliwy jest mailowo (biuro@k2arena.pl) lub listownie (ul. Halicka 1; 45-319 Opole);
 3. Obiekt Sportowy składa się z czterech sal fitness, siłowni, ściany wspinaczkowej wewnętrznej i zewnętrznej, sali zabaw dla dzieci, bulderowni, sauny oraz części restauracyjnej;
 4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające obiekt sportowy;
 5. Klubowiczem obiektu sportowego mogą zostać osoby, które wykupiły jednorazowe wejście, karnet lub korzystają z zajęć gratisowych, jeżeli takowe istnieją w aktualnej ofercie. Wniesienie opłaty za bilet/karnet jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu korzystania z Obiektu Sportowego;
 6. W celu zapewnienia Klubowiczom bezpieczeństwa jak również rozwiązywania ewentualnych kwestii spornych na terenie Obiektu Sportowego zamontowane są kamery przemysłowe. Klubowicz wyraża zgodę na taki monitoring, a Obiekt Sportowy zobowiązuje się do nieupubliczniania wizerunku Klubowiczów;
 7. Zabrania się robienia zdjęć lub filmowania w Obiekcie Sportowym pozostałych Klubowiczów bez ich zgody. Obiekt Sportowy nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych związanych z upublicznieniem wizerunku przez osoby trzecie;
 8. Klubowicz zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Obiektu Sportowego. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Obiektu Sportowego innym Klubowiczom (za wyjątkiem przypadków korzystania z urządzeń znajdujących się w Obiekcie Sportowym w ramach wykonywanych ćwiczeń);
 9. Jakiekolwiek formy ubliżania lub grożenia, w tym używanie na terenie Obiektu Sportowego, słów powszechnie przyjętych za obelżywe jest zabronione. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych Klubowiczów, w tym zachowania wulgarne lub obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię, płeć, orientację seksualną;
 10. Właściciel zastrzega sobie prawo całkowitej rezerwacji obiektu sportowego, zamknięcia obiektu po uprzednim zamieszczeniu takiej informacji na stronie internetowej Obiektu Sportowego, fanpage’u na Facebooku lub poprzez umieszczenie odpowiednich informacji w widocznym miejscu na recepcji Obiektu Sportowego;
 11. Właściciel zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia Obiektu Sportowego z korzystania, jeżeli wymagają tego względy organizacyjne lub techniczne. Jeżeli przyczyny zamknięcia dają się przewidzieć Firma REMBUD I Sp. z o.o. Sp. k zobowiązana jest powiadomić o tym uczestników poprzez wywieszenie odpowiedniego ogłoszenia na terenie Obiektu Sportowego , co najmniej 3 dni przed jego zamknięciem. Firma REMBUD I Sp. z o.o. Sp. k nie ponosi odpowiedzialności za zamknięcie niezapowiedziane, jeżeli nastąpiło z przyczyn, których nie można było przewidzieć. Spółka dołoży wszelkich starań aby Obiekt Sportowy nie był zamknięty dłużej niż 7 dni. Jeżeli uczestnik wykupił karnet wstępu na czas oznaczony, a w tym okresie przypadło zamkniecie obiektu, ważność karnetu ulega przedłużeniu o czas zamknięcia Obiektu Sportowego;
 12. Właściciel dopuszcza możliwość rezerwacji poszczególnych części obiektu sportowego, informacja o rezerwacji będzie umieszczona na stronie internetowej Obiektu Sportowego, fanpage’u na Facebooku lub poprzez umieszczenie odpowiednich informacji w widocznym miejscu na recepcji Obiektu Sportowego;
 13. Na terenie Obiektu Sportowego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu wysokoprocentowego oraz stosowania środków dopingujących i stymulujących (sterydów, narkotyków i innych środków odurzających). Obowiązuje również całkowity zakaz uczestnictwa w jakichkolwiek aktywnościach sportowych pod wpływem w/w środków;
 14. Podczas wszystkich zajęć (wspinaczka, bulderownia, zajęcia fitness, siłownia) obowiązuje całkowity zakaz żucia gumy;
 15. Nie ma zakazu spożywania alkoholu w części restauracyjnej Obiektu Sportowego. Alkohol spożywany w części restauracyjnej musi zostać zakupiony w lokalu;
 16. Osoby przebywające na terenie Obiektu Sportowego zobowiązane są do przestrzegania powszechnie przyjętych zasad dobrego zachowania i szacunku do osób współćwiczących, przestrzegania zasad korzystania z urządzeń w sposób zgodny

z jego przeznaczeniem, instrukcjami instruktorów, trenerów personalnych, obsługi oraz personelu Obiektu Sportowego;

 1. Należy zachować należytą ostrożność przy posługiwaniu się wyposażeniem Obiektu i sprzętem oraz odkładaniem używanego sprzętu na miejsce dla niego przeznaczonego;
 2. Obiekt Sportowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnego używania sprzętu- niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 3. Obiekt Sportowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia i zamknięcia, planu zajęć fitness, ścianki wspinaczkowej, bulderowni czy innych zajęć odbywających się w obiekcie jak również zmiany Instruktora prowadzącego dane zajęcia;
 4. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje, korzystający z obiektu są zobowiązani zgłaszać obsłudze Obiektu Sportowego;
 5. Zabrania się wprowadzania na teren Obiektu Sportowego rowerów i zwierząt;
 6. Niniejszy regulamin został wprowadzony uchwałą Zarządu REMBUD I Sp. z o.o. Sp. k ul. Kępska 18; 45-129 Opole i obowiązuje od dnia 05.09.2019 r.
 1. Odpowiedzialność za mienie

 

 1. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za dewastację rzeczy należących do Obiektu Sportowego oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klubowicz odpowiadać będzie finansowo;
 2. Klub udostępnia Klubowiczom szafki w szatniach, w których możliwe jest pozostawienie rzeczy osobistych. Klubowicz jest obowiązany zaopatrzyć się w kłódkę do szafki dla zapewnienia bezpieczeństwa pozostawionym w niej przez siebie rzeczom i przedmiotom wartościowym;
 3. Obiekt Sportowy zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach przez Klubowiczów;
 4. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy bezzwłocznie przekazać do recepcji Obiektu Sportowego. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Obiekcie Sportowym. Rzeczy znalezione przechowywane są w recepcji

w przeznaczonym do tego miejscu. Pozostawione rzeczy należy odebrać osobiście. Obiekt Sportowy nie podaje telefonicznych informacji o rzeczach znalezionych;

 1. Obiekt Sportowy i jego personel nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub kradzieże rzeczy, czy przedmiotów przyniesionych do pomieszczeń Obiektu Sportowego (dotyczy to także pojazdów i ich zawartości); a także za śmierć, obrażenia lub choroby powstałe w związku z korzystaniem z usług Obiektu Sportowego (włączając zdarzenia spowodowane użyciem urządzeń i / lub sprzętu Obiektu Sportowego);
 2. Klubowicz odpowiedzialny jest za upewnienie się, że korzysta we właściwy sposób z urządzeń i / lub wyposażenia Obiektu Sportowego (włączając regulację poziomów lub ustawień). W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwego sposobu używania sprzętu, przed jego użyciem Klubowicz ma obowiązek skonsultować się z obsługą Obiektu Sportowego;
 3. Niektóre powierzchnie nie są nadzorowane i Obiekt Sportowy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i obrażenia wynikłe z ich wykorzystywania.

 

 1. Zasady wstępu indywidualnego

 

 1. Wszystkie osoby korzystające z Obiektu Sportowego, zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem. Wejście na teren Obiektu Sportowego jest jednoznaczne z akceptacją obowiązującej treści Regulaminu. Regulamin wyłożony jest w recepcji Obiektu Sportowego oraz dostępny na stronie internetowej www.k2arena.pl;
 2. Wspinanie na ściance wspinaczkowej i bulderowni wymaga jednorazowego wypełnienia przy pierwszej wizycie stosownego Oświadczenia, każdorazowego zapoznania się z obowiązującą treścią Regulaminu, który jest dostępny w recepcji oraz uiszczenia opłaty za wstęp wg obowiązującego cennika Obiektu Sportowego;
 3. W przypadku wizyt dzieci i młodzieży do 18 roku życia za przekazanie treści Regulaminu odpowiada opiekun prawny;
 4. Młodzież w wieku 16-18 lat może korzystać z Obiektu Sportowego samodzielnie za pisemną zgodą opiekuna prawnego – obowiązuje osobny formularz Oświadczenia
 5. Dzieci do ukończenia 16 roku życia mogą korzystać z Obiektu Sportowego wyłącznie pod opieką osób dorosłych;
 6. Obiekt Sportowy nie świadczy usług opieki nad dziećmi i młodzieżą, jedyne miejsce wyznaczone na terenie Obiektu Sportowego, w którym umożliwia opiekę nad dziećmi do lat 10 jest Sala Zabaw. Rodzice pozostawiający dzieci w Sali Zabaw zobowiązani są do podpisania stosownego Oświadczenia.

 

 1. Zasady wstępu Grup Zorganizowanych

 

 1. Wizyty grup zorganizowanych w tym m.in. zajęć sportowych, wycieczek, urodzin, zabaw integracyjnych wymagają wcześniejszej rezerwacji i potwierdzenia ze strony Obiektu Sportowego dostępności miejsc oraz dostępności instruktorów;
 2. W wypadku wizyt grup zorganizowanych w których członkowie mają poniżej 18 roku życia, w czasie ich wspinania wymagana jest obecność na miejscu opiekuna grupy. Na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie 15 dzieci;
 3. Opiekun grupy odpowiada za przekazanie treści Regulaminu wszystkim członkom grupy, osobiście lub poprzez opiekunów prawnych;
 4. Przed rozpoczęciem zajęć opiekun zobowiązany jest każdorazowo wypełnić formularz dla grup (obowiązuje osobne Oświadczenie)
 5. Przy grupach zorganizowanych, poza dozorem opiekuna, wymagany jest dodatkowy nadzór specjalnie oddelegowanych w tym celu Instruktorów Obiektu Sportowego.

 

 1. Korzystanie z sauny w Obiekcie Sportowym

 

 1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem;
 2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika Obiektu Sportowego;
 3. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik Obiektu Sportowego;
 4. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe;
 5. Do sauny należy wchodzić boso oraz z ręcznikiem;
 6. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia (obowiązuje osobne Oświadczenie);
 7. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia;
 8. Zaleca się korzystanie z sauny dwa razy w tygodniu dla poprawy wydolności organizmu;
 9. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń;
 1. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia;
 2. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych;
 3. Podczas przebywania w pomieszczeniu sauny suchej powinniśmy:
  • dobrać ławkę do swoich potrzeb oraz możliwości, najlepiej zaczynając od najniższej a kończąc na najwyższej,
  • odwinąć się z ręcznika tak aby jak największa powierzchnia ciała była wystawiona na działanie temperatury i wilgoci,
  • usiąść i trzymać nogi na wysokości tułowia lub położyć się na ławie,
  • podłożyć ręcznik pod każdą część ciała mającą kontakt z drewnem sauny,
  • kontrolować czas, aby nie przebywać w saunie dłużej niż 15 minut,
 4. na chwilę przed wyjściem z sauny usiąść, jeśli leżeliśmy.W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę;
 5. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła;
 6. Na teren sauny zabrania się:
 • wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu;
 • wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 • hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów;
 • wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych;
 • wnoszenia napojów alkoholowych;
 • wnoszenia telefonów komórkowych, smartwatchy, oraz wszelkich dostępnych urządzeń elektronicznych.
 • nie obyczajowego zachowania;
 • bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe;
 • palenia tytoniu;
 • niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
 1. Po pobycie w saunie kategorycznie nie zaleca się wysiłku fizycznego;
 2. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie nacisnąć przycisk alarmowy;
 3. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
 • bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym;
 • osobom z chorobami krążenia;
 • osobom chorującym na cukrzycę;
 • osobom nietrzeźwym;
 • kobietom ciężarnym;
 • kobietom w czasie menstruacji.
 1. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat;
 2. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu;
 3. Obiekt Sportowy nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi;
 4. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.

 

 1. Korzystanie z zajęć grupowych fitness i siłowni.

 

 1. Obiekt sportowy zapewnia kompetentną kadrę instruktorów, odpowiednio do prowadzonych zajęć;
 2. W trakcie korzystania z siłowni lub zajęć grupowych Klubowicz Obiektu Sportowego zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek instruktora fitness lub trenera siłowni;
 3. Klubowicz Obiektu Sportowego zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu sportowego, znajdującego się w Klubie, zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami personelu Obiektu Sportowego;
 4. Po skończonym treningu Klubowicz Obiektu Sportowego zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na swoje miejsce

i zostawienia po sobie porządku.

 1. Podczas ćwiczeń na siłowni oraz zajęć grupowych obowiązuje całkowity zakaz żucia gumy;
 2. Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym. Obiekt Sportowy nie prowadzi rezerwacji miejsc na siłowni;
 3. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych fitness jest ograniczona i uzależniona od możliwości lokalowych oraz specyfiki zajęć;
 4. Uczestnictwo w zajęciach grupowych fitness Obiektu Sportowego wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca na dane zajęcia. Rezerwacji można dokonywać osobiście w recepcji Obiektu Sportowego, telefonicznie lub za pomocą systemu zapisów on-line na stronie Internetowej k2arena.pl
 5. K2 ARENA zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych fitness ujętych w grafiku, w przypadku, gdy liczba rezerwacji na te zajęcia jest mniejsza niż 5 osób;
 6. Zasady zapisów na zajęcia grupowe fitness:
 • Na wszystkie zajęcia fitness w K2 Arena obowiązują rezerwacje (dotyczy również posiadaczy kart Multisport, FitProfit, OK System).
 • W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach Klient jest zobowiązany anulować daną rezerwację najpóźniej na 2 godziny przed zajęciami (telefonicznie: tel. 778872347, osobiście w Recepcji K2 Arena lub drogą elektroniczną w panelu klienta http://k2arena.gymmanager.com.pl).
 • W przypadku braku anulowania rezerwacji klientowi nie przysługuje zwrot gotówki, a zajęcia przepadają. W przypadku trzykrotnego braku anulowania rezerwacji konto klienta w systemie jest blokowane na 30 dni, a wszystkie rezerwacje automatycznie anulowane.
 1. Zasady przepisywania rezerwacji na miesiąc kolejny: Pomiędzy 15 a 19 dniem każdego miesiąca klienci posiadający rezerwacje na dane zajęcia mają prawo do przedłużenia rezerwacji na kolejny miesiąc. 20 dnia każdego miesiąca niezarezerwowane miejsca są zwalniane dla nowych klientów (dotyczy miesięcy od października do czerwca). W miesiącach lipiec-wrzesień rezerwacje na zajęcia fitness dokonywane są w trybie ciągłym tzn. nie tworzone są stałe grupy na zajęciach.
 2. Niewykorzystane rezerwacje nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu;
 3. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Klubowicz powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń;
 4. Klubowicz nie może korzystać z zajęć grupowych fitness lub siłowni, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby w Obiekcie Sportowym. W uzasadnionych przypadkach Obiekt Sportowy może uzależnić zgodę na wstęp na zajęcia grupowe fitness lub na siłownię od dostarczenia odpowiedniego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego kondycję fizyczną danej osoby i/lub złożenia odpowiedniego oświadczenia przez taką osobę;
 5. Osoby biorące udział w zajęciach grupowych fitness, oraz ćwiczeniach na siłowni oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność;
 6. W przypadku ciąży Klubowiczki są zobowiązane do:
 • Poinformowania o tym fakcie pracownika recepcji oraz Instruktora;
 • Przedstawiania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wybranej aktywności fizycznej;
 • Wypełnienia stosownego oświadczenia;
 • Wybrania aktywności fizycznej stosownej do swoich możliwości zgodnie z sugestią instruktora lub pracownika Recepcji;
 1. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemach zdrowotnych, lub innych przypadków niedyspozycji – należy poinformować instruktora przed zajęciami;
 2. Jeżeli w trakcie zajęć grupowych fitness lub w trakcie treningu na siłowni lub po takich zajęciach wystąpi złe samopoczucie, Klubowicz ma obowiązek natychmiast zgłosić ten fakt instruktorowi, bądź innej osobie z personelu Obiektu Sportowego;
 3. Każdy klient jest zobowiązany do zachowania higieny osobistej i czystości. Na zajęciach grupowych jak i na siłowni wymagany jest ręcznik, czyste obuwie zmienne oraz czysty strój sportowy;
 4. Ze względów higienicznych podczas ćwiczeń na siłowni wymagane jest położenie ręcznika w miejscu styku ciała ze sprzętem (ławeczki, materace), a po ich zakończeniu do dezynfekcji miejsca za pomocą środków dostępnych na sali;
 5. Sznurowadła powinny być starannie zawiązane. Długie włosy powinny być związane;
 6. Zabrania się zeskakiwania oraz innego gwałtownego opuszczania stanowiska ćwiczeń;
 7. Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być niezwłocznie zgłoszone pracownikom Obiektu Sportowego;
 8. Osoby, których zachowanie jest sprzeczne z niniejszym regulaminem i pomimo zaleceń nie będą się do niego stosować mogą zostać usunięte z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów;
 9. Nieznajomość postanowień niniejszego Regulaminu nie zwalnia użytkownika z obowiązku jego przestrzegania.
 10. Korzystanie z wewnętrznej ścianki wspinaczkowej i bulderowni

 

Ściana wspinaczkowa jest sztucznym środowiskiem, ryzyko związane ze wspinaczką jest tak samo poważne jak podczas wspinaczki w skałach czy w górach. Urządzenia zabezpieczające są zaprojektowane tak, aby zapewnić bardziej komfortowe wspinanie, nie sprawiają jednak, że korzystanie ze ściany jest bezpieczniejsze. Wspinanie się ponad swoje możliwości na każdej ścianie może doprowadzić do upadku, a w konsekwencji do urazu lub kontuzji.

 

Podczas wspinania należy dokonać własnej oceny ryzyka.

 

 1. Zasady określone w tym regulaminie nie mają na celu ograniczenia przyjemności uprawiania wspinaczki. Zapewniają bezpieczeństwo i komfort wszystkim klientom i pracownikom K2 Arena, zgodnie z obowiązującym prawem. Nie podlegają kompromisom i negocjacji. Klienci nieprzestrzegający regulaminu i poleceń instruktora zostaną poproszeni o opuszczenie ściany wspinaczkowej K2 Arena bez zwrotu poniesionych kosztów;
 2. Ściana wspinaczkowa jest sztucznym środowiskiem jednak ryzyko związane ze wspinaczką jest tak samo poważne jak podczas wspinaczki w skałach czy w górach. Podczas wspinania należy dokonać własnej oceny ryzyka;
 3. Urządzenia i sprzęt wspinaczkowy taki jak auto-asekuracja, liny, materace, ekspresy, przyrządy do asekuracji, karabinki posiadają odpowiednie atesty tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort wspinania. Jednak brak prawidłowego szkolenia i umiejętności może spowodować wypadek a w konsekwencji utratę zdrowia lub życia;
 4. Wszyscy klienci chcący po raz pierwszy skorzystać ze ściany wspinaczkowej K2 Arena zobowiązani są do zarejestrowania się w recepcji oraz wniesienia jednorazowej opłaty startowej w wysokości 15 zł.
 5. Dzieci do lat 18-tu muszą być nadzorowane przez rodzica, prawnego opiekuna lub instruktora. Za osobę kompetentną do nadzoru uważa się osobę dorosłą, która przeszła odpowiednie szkolenie wspinaczkowe;
 6. Dzieci od lat 16-tu do 18-tu mogą wspinać się samodzielnie pod warunkiem, że rodzic lub opiekun prawny wypełni stosowne oświadczenie a dziecko zda test umiejętności wspinaczkowych i instruktor wystawi pozytywna opinie o wiedzy i doświadczeniu dziecka. Bezwzględnie zabrania się dzieciom, bez nadzoru dorosłej osoby kompetentnej wspinać się i asekurować z dolną asekuracją;
 7. Dorosłe osoby kompetentne i doświadczone, które chcą wspinać się bez nadzoru z użyciem lin wspinaczkowych muszą wykazać się umiejętnością założenia uprzęży, zawiązania węzła “podwójna ósemka” oraz asekuracji;
 8. Klienci są zobowiązani do przestrzegania instrukcji, zasad bezpieczeństwa i zasad użytkowania ściany wspinaczkowej, bulderowni i auto-asekuracji obowiązujących w obiekcie sportowym K2 Arena. Należy zachować ostrożność, zdrowy rozsądek i kontrolować własne zachowanie oraz osób pod swoim nadzorem;
 9. Instruktor obecny na zmianie udziela informacji dotyczących bezpieczeństwa wpinania. Zaawansowane instrukcje dotyczące korzystania ze sprzętu oraz techniki wspinaczki odbywają się tylko na sekcjach i szkoleniach do tego wyznaczonych.
 10. Jeżeli osoba wspinająca się nie jest pewna jak użyć sprzętu, nie może samodzielnie korzystać ze ściany wspinaczkowej.
 11. Osoba dorosła, która zarejestrowała się oraz jest wspinaczem kompetentnym, może mieć pod opieką do dwóch nowicjuszy (początkujących wspinaczy) lub dwójkę dzieci. Bierze on pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo tych osób. Grupy trzech lub więcej nowicjuszy/dzieci muszą być nadzorowane przez instruktora;
 12. Wspinacz kompetentny uprawniony do korzystania ze ściany wspinaczkowej i bulderowni bez ograniczeń, z górna i dolna asekuracją może udzielać osobą pod swoim nadzorem informacji jak używać auto-asekuracji. Może również udzielać instrukcji w zakresie asekuracji na „wędkę” jednak zawsze musi trzymać linę za przyrządem;
 13. Wspinanie się na granicy swoich możliwości może doprowadzić do odpadnięcia, a w konsekwencji do kontuzji lub wypadku. Podczas wspinania należy dokonać samooceny umiejętności;
 14. Asekurować należy bezpiecznie i skutecznie według zasad wspinaczkowych. Na linie asekuracyjnej za przyrządem należy zawiązać węzeł zabezpieczający. Asekurując klient ma obowiązek zawsze używać przyrządu do asekuracji z karabinkiem zakręcanym;
 15. Asekurowanie w pozycji siedzącej lub leżącej jest niedopuszczalne. Asekurować należy z rozwagą i bez “niebezpiecznego luzu” na linie. Kompetentna osoba dorosła, która asekuruje ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wspinającego;
 16. W obiekcie sportowym K2 Arena obowiązuje zasada stosowania węzła „podwójna ósemka” bezpośrednio zawiązanego do uprzęży;
 17. Każda osoba korzystająca ze ściany wspinaczkowej i bulderowni ma obowiązek zgłosić personelowi wszelkie nieprawidłowości i problemy ze sprzętem;
 18. Istnieje ryzyko przekręcenia się stopni i chwytów lub ich poluzowania. W takim wypadku zabrania się samowolnego odkręcania i dokręcania ich;
 19. Należy natychmiast zgłaszać wszelkie problemy z zachowaniem innych wspinaczy do instruktora lub pracownika obiektu.
 20. Nie należy rozpraszać ludzi, podczas wspinania i asekuracji;
 21. Zabrania się przebywania bezpośrednio pod ścianą wspinaczkową i bulderową, jeżeli nie uczestniczy się w asekurowaniu;
 22. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad używania auto – asekuracji. Patrz regulamin auto – asekuracji;
 23. Zabrania się używania lin zawieszonych na „wędkę” do prowadzenia drogi z dolną asekuracją. Prowadzenie drogi w miejscu, gdzie wisi „wędka” dozwolone jest tylko po ściągnięciu liny przez instruktora. Zabrania się używania własnych ekspresów do prowadzenia drogi z dolną asekuracją;
 24. Bezwzględnie zabroniona jest wspinaczka “solo” na ścianie wspinaczkowej;
 25. Podczas wspinaczki na bulderze zalecane jest wpinanie w granicach swoich możliwości i schodzenie w dół po chwytach;
 26. Zabronione jest wspinanie bez obuwia oraz w sandałach i klapkach. W strefie wspinania można przebywać jedynie

w czystym obuwiu zmiennym. Wspinać się należy w stroju niekrępującym ruchu;

 1. Zabrania się chwytania podczas wspinania konstrukcji budynku, instalacji, sprzętu i urządzeń nie będących chwytami wspinaczkowymi;
 2. Na bulderowni zabronione jest wspinanie się w uprzęży wspinaczkowej;
 3. Zabronione jest chwytanie się ekspresów i plakietek metalowych, huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem;
 4. Każdy użytkownik może używać swojego własnego sprzętu wspinaczkowego, pod warunkiem, iż jest on sprawny i nie jest nadmiernie zużyty lub zniszczony. Wspinacze są zobowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie posiadającego atest UIAA, CE. Ostateczną decyzje o dopuszczeniu sprzętu do wspinania podejmuje instruktor K2 Arena;
 5. Przedmioty, które mogą zostać upuszczone przez osobę wspinającą się (np. telefon komórkowy) powinny zostać przekazane asekurującemu lub pozostawione w szatni;
 6. Zabrania się wspinania z biżuterią (kolczyki, pierścionki, naszyjniki, bransoletki, broszki) i jakimkolwiek ciężkimi przedmiotami w kieszeniach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu wspinających się;
 7. Zabrania się wnoszenia, spożywania i przebywania w strefie wspinania po spożyciu napojów alkoholowych oraz środków odurzających;
 8. Zabrania się wnoszenia i pozostawiania w części wspinaczkowej i bulderowni napojów w otwartych kubkach i butelkach, opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów;
 9. Wspinaczki podejmować się mogą jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich;
 10. Należy bezwzględnie stosować się do uwag, poleceń i upomnień instruktora. Osoby, których zachowanie jest sprzeczne z niniejszym regulaminem i pomimo zaleceń nie będą się do niego stosować mogą zostać usunięte z obiektu K2 Arena bez zwrotu poniesionych kosztów;
 1. Nieznajomość postanowień niniejszego Regulaminu nie zwalnia użytkownika z obowiązku jego przestrzegania.

 

 

 

REGULAMIN DO POBRANIA W PDF