Obowiązujące regulaminy

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO K2 ARENA

 

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki członków Klubu Sportowego K2 Arena (zwanych dalej Klubowiczami) całego Klubu Sportowego K2 ARENA (zwanego dalej zamiennie K2 Arena, Obiekt Sportowy) i dotyczy korzystania z sal sportowych, sali funkcjonalnej, ściany wspinaczkowej wewnętrznej i zewnętrznej, bulderowni, sauny, sali zabaw dla dzieci.

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Klub Sportowy K2 Arena stanowi własność i jest zarządzany przez Spółkę REMBUD I Sp. z o.o. Sp. k ul. Kępska 18; 45-129 Opole (zwaną dalej Właścicielem);
 2. Kontakt z kierownictwem Spółki możliwy jest mailowo (recepcja@k2arena.pl) lub listownie (ul. Halicka 1; 45-319 Opole);
 3. Obiekt Sportowy składa się z trzech sal sportowych, sali funkcjonalnej, ściany wspinaczkowej wewnętrznej i zewnętrznej, sali zabaw dla dzieci, bulderowni, sauny oraz części restauracyjnej;
 4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające Klub Sportowy K2 Arena;
 5. Klubowiczem Klubu Sportowego K2 Arena mogą zostać osoby, które wykupiły jednorazowe wejście, karnet lub korzystają z zajęć gratisowych, jeżeli takowe istnieją w aktualnej ofercie. Wniesienie opłaty za bilet/karnet jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu Klubu Sportowego K2 Arena.
 6. Klub Sportowy K2 Arena organizuje wydarzenia sportowe, zawody, turnieje i ligi. Warunkiem wzięcia udziału w w.w jest przygotowanie się Klubowicza z pomocą dostępnej w Klubie Sportowym K2 Arena infrastruktury sportowej.
 7. W skład infrastruktury sportowej Obiektu Sportowego wchodzą: ścianka wspinaczkowa, bulderownia, trzy sale sportowe do ćwiczeń sportowych grupowych, sala funkcjonalna z maszynami do ćwiczeń.
 8. W celu zapewnienia Klubowiczom bezpieczeństwa jak również rozwiązywania ewentualnych kwestii spornych na terenie Klubu Sportowego K2 Arena zamontowane są kamery przemysłowe. Klubowicz wyraża zgodę na taki monitoring, a Klubu Sportowy K2 Arena  zobowiązuje się do nieupubliczniania wizerunku Klubowiczów;
 9. Zabrania się robienia zdjęć lub filmowania w Klubie Sportowym K2 Arena pozostałych Klubowiczów bez ich zgody. K2 Arena nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych związanych z upublicznieniem wizerunku przez osoby trzecie;
 10. Klubowicz zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu Sportowego K2 Arena .
 11. Jakiekolwiek formy ubliżania lub grożenia, w tym używanie na terenie Klubu Sportowego K2 Arena, słów powszechnie przyjętych za obelżywe jest zabronione. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych Klubowiczów, w tym zachowania wulgarne lub obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię, płeć, orientację seksualną;
 12. Właściciel zastrzega sobie prawo całkowitej rezerwacji K2 Arena, zamknięcia obiektu po uprzednim zamieszczeniu takiej informacji na stronie internetowej Klubu Sportowego K2 Arena, fanpage’u na Facebooku lub poprzez umieszczenie odpowiednich informacji w widocznym miejscu na recepcji Klubu Sportowego K2 Arena ;
 13. Właściciel zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia Klubu Sportowego K2 Arena z korzystania, jeżeli wymagają tego względy organizacyjne lub techniczne. Jeżeli przyczyny zamknięcia dają się przewidzieć Firma REMBUD I Sp. z o.o. Sp. k zobowiązana jest powiadomić o tym uczestników poprzez wywieszenie odpowiedniego ogłoszenia na terenie Obiektu Sportowego , co najmniej 3 dni przed jego zamknięciem. Firma REMBUD I Sp. z o.o. Sp. k nie ponosi odpowiedzialności za zamknięcie niezapowiedziane, jeżeli nastąpiło z przyczyn, których nie można było przewidzieć. Spółka dołoży wszelkich starań, aby Klub Sportowy K2 Arena nie był zamknięty dłużej niż 7 dni.
 14. W przypadku zamknięcia Obiektu Sportowego K2 Arena z przyczyn, których nie można było przewidzieć, Właściciel dokonuje zawieszenia karnetów i opłat wniesionych przez Klubowiczów. Po ponownym otwarciu Właściciel zobowiązuje się do rekompensaty poniesionych przez Klubowicza kosztów poprzez ponowne uruchomienie karnetów i opłat o ilość dni pozostałą w dniu zamknięcia Klubu;
 15. O ponownym otwarciu Obiektu Sportowego K2 Arena Właściciel poinformuje nie później niż 7 dni przed otwarciem poprzez stronę internetową www.k2arena.pl oraz stronę www.facebook.com/k2arenaopole;
 16. Właściciel dopuszcza możliwość rezerwacji poszczególnych części obiektu sportowego, informacja o rezerwacji będzie umieszczona na stronie internetowej Klubu Sportowego K2 Arena, fanpage’u na Facebooku lub poprzez umieszczenie odpowiednich informacji w widocznym miejscu w recepcji Klubu Sportowego K2 Arena;
 17. Na terenie Obiektu Sportowego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu wysokoprocentowego oraz stosowania środków dopingujących i stymulujących (sterydów, narkotyków i innych środków odurzających). Obowiązuje również całkowity zakaz uczestnictwa w jakichkolwiek aktywnościach sportowych pod wpływem w/w środków;
 18. Podczas wszystkich zajęć obowiązuje całkowity zakaz żucia gumy;
 19. Nie ma zakazu spożywania alkoholu w części restauracyjnej Obiektu Sportowego. Alkohol spożywany w części restauracyjnej musi zostać zakupiony w lokalu;
 20. Osoby przebywające na terenie Obiektu Sportowego zobowiązane są do przestrzegania powszechnie przyjętych zasad dobrego zachowania i szacunku do osób współćwiczących, przestrzegania zasad korzystania z urządzeń w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami instruktorów, trenerów personalnych, obsługi oraz personelu Obiektu Sportowego;
 21. Należy zachować należytą ostrożność przy posługiwaniu się wyposażeniem Obiektu Sportowego i sprzętem oraz odkładaniem używanego sprzętu na miejsce dla niego przeznaczonego;
 22. Obiekt Sportowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnego używania sprzętu- niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 23. Obiekt Sportowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia i zamknięcia, ścianki wspinaczkowej, bulderowni czy innych zajęć sportowych odbywających się w obiekcie jak również zmiany Instruktora prowadzącego dane zajęcia;
 24. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje, korzystający z obiektu są zobowiązani zgłaszać obsłudze Obiektu Sportowego;
 1. Niniejszy regulamin został wprowadzony uchwałą Zarządu REMBUD I Sp. z o.o. Sp. k ul. Kępska 18; 45-129 Opole i obowiązuje od dnia 01.11.2020 r.
 1. Odpowiedzialność za mienie
 1. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za dewastację rzeczy należących do Obiektu Sportowego oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klubowicz odpowiadać będzie finansowo;
 2. Klub Sportowy K2 Arena udostępnia Klubowiczom szafki w szatniach, w których możliwe jest pozostawienie rzeczy osobistych. Klubowicz jest obowiązany zaopatrzyć się w kłódkę do szafki dla zapewnienia bezpieczeństwa pozostawionym w niej przez siebie rzeczom i przedmiotom wartościowym;
 3. Obiekt Sportowy zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach przez Klubowiczów;
 4. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy bezzwłocznie przekazać do recepcji Obiektu Sportowego. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Obiekcie Sportowym. Rzeczy znalezione przechowywane są w recepcji w przeznaczonym do tego miejscu. Pozostawione rzeczy należy odebrać osobiście. Obiekt Sportowy nie podaje telefonicznych informacji o rzeczach znalezionych;
 5. Obiekt Sportowy i jego personel nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub kradzieże rzeczy, czy przedmiotów przyniesionych do pomieszczeń Obiektu Sportowego (dotyczy to także pojazdów i ich zawartości);
 6. Klubowicz odpowiedzialny jest za upewnienie się, że korzysta we właściwy sposób z urządzeń i / lub wyposażenia Obiektu Sportowego (włączając regulację poziomów lub ustawień). W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwego sposobu używania sprzętu, przed jego użyciem Klubowicz ma obowiązek skonsultować się z obsługą Obiektu Sportowego;
 7. Niektóre powierzchnie nie są nadzorowane i Obiekt Sportowy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i obrażenia wynikłe z ich wykorzystywania. 
 8. 3. Regulamin korzystania z szafek w szatniach

Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Klubu Sportowego K2 Arena w Opolu, a każdego Klubowicza obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów

 1. Na czas przebywania w Obiekcie Sportowym Klubowicz ma prawo do bezpłatnego korzystania z szafek w szatniach.
 2. Warunkiem skorzystania z szafki jest posiadanie własnej kłódki do szafki
 3. Po skończonych ćwiczeniach Klient ma obowiązek pozostawić szafkę pustą.
 4. W przypadku gdy tego nie zrobi, raz w tygodniu w poniedziałek przed rozpoczęciem pracy Obiektu Sportowego szafki będą opróżniane poprzez przecięcie kłódki. W takim przypadku rzeczy przechowywane w danej szafce będą złożone w depozycie, a po dwóch tygodniach niszczone.
 5. Powyższe czynności będą wykonywane przez dwóch pracowników Obiektu Sportowego wraz ze sporządzeniem odpowiednich protokołów (otwarcia szafki, przekazania jej zawartości do depozytu oraz zniszczenia)
 6. Istnieje możliwość czasowego wynajęcia szafki (20 szt szafek dla szatni męskiej i 20 szt szafek dla szatni damskiej)
 7. Opłata za wynajęcie szafki wynosi 150 zł za miesiąc i jest płatna za miesiąc z góry.
 1. Zasady wstępu indywidualnego

 Wszystkie osoby korzystające z Obiektu Sportowego, zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem. Wejście na teren Obiektu Sportowego jest jednoznaczne z akceptacją obowiązującej treści Regulaminu. Regulamin wyłożony jest w recepcji Obiektu Sportowego oraz dostępny na stronie internetowej www.k2arena.pl;

 1. Wspinanie na ściance wspinaczkowej i bulderowni wymaga jednorazowego wypełnienia przy pierwszej wizycie stosownego Oświadczenia, każdorazowego zapoznania się z obowiązującą treścią Regulaminu, który jest dostępny w recepcji oraz uiszczenia opłaty za wstęp wg obowiązującego cennika Obiektu Sportowego;
 2. W przypadku wizyt dzieci i młodzieży do 18 roku życia za przekazanie treści Regulaminu odpowiada opiekun prawny;
 3. Młodzież w wieku 16-18 lat może korzystać z Obiektu Sportowego samodzielnie za pisemną zgodą opiekuna prawnego – obowiązuje osobny formularz Oświadczenia
 4. Dzieci do ukończenia 16 roku życia mogą korzystać z Obiektu Sportowego wyłącznie pod opieką osób dorosłych;
 5. Obiekt Sportowy nie świadczy usług opieki nad dziećmi i młodzieżą, jedyne miejsce wyznaczone na terenie Obiektu Sportowego, w którym umożliwia opiekę nad dziećmi do lat 10 jest Sala Zabaw. Rodzice pozostawiający dzieci w Sali Zabaw zobowiązani są do podpisania stosownego Oświadczenia.
 6. Regulamin korzystania z sauny w Obiekcie Sportowym

 Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Obiektu Sportowego K2 Arena w Opolu, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów

 1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem;
 2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika Obiektu Sportowego;
 3. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik Obiektu Sportowego;
 4. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe;
 5. Do sauny należy wchodzić boso oraz z ręcznikiem;
 6. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia (obowiązuje osobne Oświadczenie);
 7. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia;
 8. Zaleca się korzystanie z sauny dwa razy w tygodniu dla poprawy wydolności organizmu;
 9. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń;
 1. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia;
 2. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych;
 3. Podczas przebywania w pomieszczeniu sauny suchej powinniśmy:
  • dobrać ławkę do swoich potrzeb oraz możliwości, najlepiej zaczynając od najniższej a kończąc na najwyższej,
  • odwinąć się z ręcznika tak aby jak największa powierzchnia ciała była wystawiona na działanie temperatury i wilgoci,
  • usiąść i trzymać nogi na wysokości tułowia lub położyć się na ławie,
  • podłożyć ręcznik pod każdą część ciała mającą kontakt z drewnem sauny,
  • kontrolować czas, aby nie przebywać w saunie dłużej niż 15 minut,
 4. na chwilę przed wyjściem z sauny usiąść, jeśli leżeliśmy.W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę;
 5. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła;
 6. Na teren sauny zabrania się:
 • wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu;
 • wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 • hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów;
 • wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych;
 • wnoszenia napojów alkoholowych;
 • wnoszenia telefonów komórkowych, smartwatchy, oraz wszelkich dostępnych urządzeń elektronicznych.
 • nie obyczajowego zachowania;
 • bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe;
 • palenia tytoniu;
 • niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
 1. Po pobycie w saunie kategorycznie nie zaleca się wysiłku fizycznego;
 2. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie nacisnąć przycisk alarmowy;
 3. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
 • bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym;
 • osobom z chorobami krążenia;
 • osobom chorującym na cukrzycę;
 • osobom nietrzeźwym;
 • kobietom ciężarnym;
 • kobietom w czasie menstruacji.
 1. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat;
 2. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu;
 3. Obiekt Sportowy nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi;
 4. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.

 1. Regulamin korzystania ze zorganizowanych zajęć sportowych i strefy funkcjonalnej.

Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Obiektu Sportowego K2 Arena w Opolu, a każdego Klubowicza obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów

Obiekt sportowy zapewnia kompetentną kadrę instruktorów, odpowiednio do prowadzonych zajęć;

 1. W trakcie korzystania z Sali funkcjonalnej lub sportowych zajęć grupowych Klubowicz Obiektu Sportowego zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek instruktora sportowego lub trenera na Sali funkcjonalnej;
 2. Klubowicz Obiektu Sportowego zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu sportowego, znajdującego się w Klubie, zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami personelu Obiektu Sportowego;
 3. Po skończonym treningu Klubowicz Obiektu Sportowego zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na swoje miejsce i zostawienia po sobie porządku.
 4. Podczas ćwiczeń w sali funkcjonalnej oraz zajęć sportowych obowiązuje całkowity zakaz żucia gumy;
 5. Trening na Sali funkcjonalnej nie jest ograniczony limitem czasowym. Obiekt Sportowy nie prowadzi rezerwacji miejsc na Sali funkcjonalnej;
 6. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych jest ograniczona i uzależniona od możliwości lokalowych, specyfiki zajęć oraz aktualnej sytuacji epidemiologicznej
 7. Uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach sportowych Obiektu Sportowego wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca na dane zajęcia. Rezerwacji można dokonywać osobiście w recepcji Obiektu Sportowego, telefonicznie lub za pomocą systemu zapisów on-line na stronie Internetowej.
 8. K2 ARENA zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć sportowych ujętych w grafiku, w przypadku, gdy liczba rezerwacji na te zajęcia jest mniejsza niż 5 osób;
 9. K2 ARENA zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku sportowych zajęć zorganizowanych.
 10. Zasady zapisów na zajęcia sportowe :
 11. Na wszystkie zajęcia sportowe w K2 Arena obowiązują rezerwacje (dotyczy również posiadaczy kart Multisport, FitProfit, OK System).
 12. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach Klient jest zobowiązany anulować daną rezerwację najpóźniej na 2 godziny przed zajęciami (telefonicznie: tel. 778872347, osobiście w Recepcji K2 Arena lub drogą elektroniczną w panelu klienta http://k2arena.gymmanager.com.pl). W przypadku rezerwacji telefonicznych jeden Klient może zarezerwować miejsca dla maksymalnie dwóch osób (dla siebie i jeszcze jednego Klienta)
 13. W przypadku braku anulowania rezerwacji klientowi nie przysługuje zwrot gotówki, a zajęcia przepadają. W przypadku trzykrotnego braku anulowania rezerwacji konto klienta w systemie jest blokowane na 30 dni, a wszystkie rezerwacje automatycznie anulowane.
 14. Zasady przepisywania rezerwacji na miesiąc kolejny: Pomiędzy 15 a 19 dniem każdego miesiąca klienci posiadający rezerwacje na dane zajęcia mają prawo do przedłużenia rezerwacji na kolejny miesiąc. 20 dnia każdego miesiąca niezarezerwowane miejsca są zwalniane dla nowych klientów (dotyczy miesięcy od października do czerwca). W miesiącach lipiec-wrzesień rezerwacje na zajęcia dokonywane są w trybie ciągłym tzn. nie tworzone są stałe grupy na zajęciach.
 15. Niewykorzystane rezerwacje nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu;
 16. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Klubowicz powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń;
 17. Klubowicz nie może korzystać z zajęć sportowych lub Sali funkcjonalnej , jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby w Obiekcie Sportowym. W uzasadnionych przypadkach Obiekt Sportowy może uzależnić zgodę na wstęp na zajęcia sportowe lub na Salę Funkcjonalną od dostarczenia odpowiedniego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego kondycję fizyczną danej osoby i/lub złożenia odpowiedniego oświadczenia przez taką osobę;
 18. Osoby biorące udział w zajęciach sportowych, oraz ćwiczeniach na Sali funkcjonalnej oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność;
 19. W przypadku ciąży Klubowiczki są zobowiązane do:
 20. Poinformowania o tym fakcie pracownika recepcji oraz Instruktora;
 21. Przedstawiania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wybranej aktywności fizycznej;
 22. Wypełnienia stosownego oświadczenia;
 23. Wybrania aktywności fizycznej stosownej do swoich możliwości zgodnie z sugestią instruktora lub pracownika Recepcji;
 24. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemach zdrowotnych, lub innych przypadków niedyspozycji – należy poinformować instruktora przed zajęciami;
 25. Jeżeli w trakcie zajęć sportowych lub w trakcie treningu na Sali funkcjonalnej lub po takich zajęciach wystąpi złe samopoczucie, Klubowicz ma obowiązek natychmiast zgłosić ten fakt instruktorowi, bądź innej osobie z personelu Obiektu Sportowego;
 26. Każdy klient jest zobowiązany do zachowania higieny osobistej i czystości. Na zajęciach grupowych jak i na Sali funkconalnej wymagany jest ręcznik, czyste obuwie zmienne oraz czysty strój sportowy;
 27. Ze względów higienicznych podczas ćwiczeń na Sali funkconalnej wymagane jest położenie ręcznika w miejscu styku ciała ze sprzętem (ławeczki, materace), a po ich zakończeniu do dezynfekcji miejsca za pomocą środków dostępnych na sali;
 28. Sznurowadła powinny być starannie zawiązane. Długie włosy powinny być związane;
 29. Zabrania się zeskakiwania oraz innego gwałtownego opuszczania stanowiska ćwiczeń;
 30. Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być niezwłocznie zgłoszone pracownikom Obiektu Sportowego;
 31. Osoby, których zachowanie jest sprzeczne z niniejszym regulaminem i pomimo zaleceń nie będą się do niego stosować mogą zostać usunięte z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów;
 32. Nieznajomość postanowień niniejszego Regulaminu nie zwalnia użytkownika z obowiązku jego przestrzegania.   
 33. Regulamin korzystania z wewnętrznej ścianki wspinaczkowej i bulderowni

 

Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Obiektu Sportowego K2 Arena w Opolu, a każdego Klubowicza obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów

Ściana wspinaczkowa jest sztucznym środowiskiem, ryzyko związane ze wspinaczką jest tak samo poważne jak podczas wspinaczki w skałach czy w górach. Urządzenia zabezpieczające są zaprojektowane tak, aby zapewnić bardziej komfortowe wspinanie, nie sprawiają jednak, że korzystanie ze ściany jest bezpieczniejsze. Wspinanie się ponad swoje możliwości na każdej ścianie może doprowadzić do upadku, a w konsekwencji do urazu lub kontuzji.

Podczas wspinania należy dokonać własnej oceny ryzyka.

 1. Zasady określone w tym regulaminie nie mają na celu ograniczenia przyjemności uprawiania wspinaczki. Zapewniają bezpieczeństwo i komfort wszystkim klientom i pracownikom K2 Arena, zgodnie z obowiązującym prawem. Nie podlegają kompromisom i negocjacji. Klienci nieprzestrzegający regulaminu i poleceń instruktora zostaną poproszeni o opuszczenie ściany wspinaczkowej K2 Arena bez zwrotu poniesionych kosztów;
 2. Ściana wspinaczkowa jest sztucznym środowiskiem jednak ryzyko związane ze wspinaczką jest tak samo poważne jak podczas wspinaczki w skałach czy w górach. Podczas wspinania należy dokonać własnej oceny ryzyka;
 3. Urządzenia i sprzęt wspinaczkowy taki jak auto-asekuracja, liny, materace, ekspresy, przyrządy do asekuracji, karabinki posiadają odpowiednie atesty tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort wspinania. Jednak brak prawidłowego szkolenia i umiejętności może spowodować wypadek a w konsekwencji utratę zdrowia lub życia;
 4. Wszyscy klienci chcący po raz pierwszy skorzystać ze ściany wspinaczkowej K2 Arena zobowiązani są do zarejestrowania się w recepcji oraz wniesienia jednorazowej opłaty startowej w wysokości 15 zł.
 5. Dzieci do lat 18-tu muszą być nadzorowane przez rodzica, prawnego opiekuna lub instruktora. Za osobę kompetentną do nadzoru uważa się osobę dorosłą, która przeszła odpowiednie szkolenie wspinaczkowe;
 6. Dzieci od lat 16-tu do 18-tu mogą wspinać się samodzielnie pod warunkiem, że rodzic lub opiekun prawny wypełni stosowne oświadczenie a dziecko zda test umiejętności wspinaczkowych i instruktor wystawi pozytywna opinie o wiedzy i doświadczeniu dziecka. Bezwzględnie zabrania się dzieciom, bez nadzoru dorosłej osoby kompetentnej wspinać się i asekurować z dolną asekuracją;
 7. Dorosłe osoby kompetentne i doświadczone, które chcą wspinać się bez nadzoru z użyciem lin wspinaczkowych muszą wykazać się umiejętnością założenia uprzęży, zawiązania węzła “podwójna ósemka” oraz asekuracji;
 8. Klienci są zobowiązani do przestrzegania instrukcji, zasad bezpieczeństwa i zasad użytkowania ściany wspinaczkowej, bulderowni i auto-asekuracji obowiązujących w obiekcie sportowym K2 Arena. Należy zachować ostrożność, zdrowy rozsądek i kontrolować własne zachowanie oraz osób pod swoim nadzorem;
 9. Instruktor obecny na zmianie udziela informacji dotyczących bezpieczeństwa wpinania. Zaawansowane instrukcje dotyczące korzystania ze sprzętu oraz techniki wspinaczki odbywają się tylko na sekcjach i szkoleniach do tego wyznaczonych.
 10. Jeżeli osoba wspinająca się nie jest pewna jak użyć sprzętu, nie może samodzielnie korzystać ze ściany wspinaczkowej.
 11. Osoba dorosła, która zarejestrowała się oraz jest wspinaczem kompetentnym, może mieć pod opieką do dwóch nowicjuszy (początkujących wspinaczy) lub dwójkę dzieci. Bierze on pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo tych osób. Grupy trzech lub więcej nowicjuszy/dzieci muszą być nadzorowane przez instruktora;
 12. Wspinacz kompetentny uprawniony do korzystania ze ściany wspinaczkowej i bulderowni bez ograniczeń, z górna i dolna asekuracją może udzielać osobom pod swoim nadzorem informacji jak używać auto-asekuracji. Może również udzielać instrukcji w zakresie asekuracji na „wędkę” jednak zawsze musi trzymać linę za przyrządem;
 13. Wspinanie się na granicy swoich możliwości może doprowadzić do odpadnięcia, a w konsekwencji do kontuzji lub wypadku. Podczas wspinania należy dokonać samooceny umiejętności;
 14. Asekurować należy bezpiecznie i skutecznie według zasad wspinaczkowych. Na linie asekuracyjnej za przyrządem należy zawiązać węzeł zabezpieczający. Asekurując klient ma obowiązek zawsze używać przyrządu do asekuracji z karabinkiem zakręcanym;
 15. Asekurowanie w pozycji siedzącej lub leżącej jest niedopuszczalne. Asekurować należy z rozwagą i bez “niebezpiecznego luzu” na linie. Kompetentna osoba dorosła, która asekuruje ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wspinającego;
 16. W obiekcie sportowym K2 Arena obowiązuje zasada stosowania węzła „podwójna ósemka” bezpośrednio zawiązanego do uprzęży;
 17. Każda osoba korzystająca ze ściany wspinaczkowej i bulderowni ma obowiązek zgłosić personelowi wszelkie nieprawidłowości i problemy ze sprzętem;
 18. Istnieje ryzyko przekręcenia się stopni i chwytów lub ich poluzowania. W takim wypadku zabrania się samowolnego odkręcania i dokręcania ich;
 19. Należy natychmiast zgłaszać wszelkie problemy z zachowaniem innych wspinaczy do instruktora lub pracownika obiektu.
 20. Nie należy rozpraszać ludzi, podczas wspinania i asekuracji;
 21. Zabrania się przebywania bezpośrednio pod ścianą wspinaczkową i bulderową, jeżeli nie uczestniczy się w asekurowaniu;
 22. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad używania auto – asekuracji. Patrz regulamin auto – asekuracji;
 23. Zabrania się używania lin zawieszonych na „wędkę” do prowadzenia drogi z dolną asekuracją. Prowadzenie drogi w miejscu, gdzie wisi „wędka” dozwolone jest tylko po ściągnięciu liny przez instruktora. Zabrania się używania własnych ekspresów do prowadzenia drogi z dolną asekuracją;
 24. Bezwzględnie zabroniona jest wspinaczka “solo” na ścianie wspinaczkowej;
 25. Podczas wspinaczki na bulderze zalecane jest wpinanie w granicach swoich możliwości i schodzenie w dół po chwytach;
 26. Zabronione jest wspinanie bez obuwia oraz w sandałach i klapkach. W strefie wspinania można przebywać jedynie
 27. w czystym obuwiu zmiennym. Wspinać się należy w stroju niekrępującym ruchu;
 28. Zabrania się chwytania podczas wspinania konstrukcji budynku, instalacji, sprzętu i urządzeń nie będących chwytami wspinaczkowymi;
 29. Na bulderowni zabronione jest wspinanie się w uprzęży wspinaczkowej;
 30. Zabronione jest chwytanie się ekspresów i plakietek metalowych, huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem;
 31. Każdy użytkownik może używać swojego własnego sprzętu wspinaczkowego, pod warunkiem, iż jest on sprawny i nie jest nadmiernie zużyty lub zniszczony. Wspinacze są zobowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie posiadającego atest UIAA, CE. Ostateczną decyzje o dopuszczeniu sprzętu do wspinania podejmuje instruktor K2 Arena;
 32. Przedmioty, które mogą zostać upuszczone przez osobę wspinającą się (np. telefon komórkowy) powinny zostać przekazane asekurującemu lub pozostawione w szatni;
 33. Zabrania się wspinania z biżuterią (kolczyki, pierścionki, naszyjniki, bransoletki, broszki) i jakimkolwiek ciężkimi przedmiotami w kieszeniach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu wspinających się;
 34. Zabrania się wnoszenia, spożywania i przebywania w strefie wspinania po spożyciu napojów alkoholowych oraz środków odurzających;
 35. Zabrania się wnoszenia i pozostawiania w części wspinaczkowej i bulderowni napojów w otwartych kubkach i butelkach, opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów;
 36. Wspinaczki podejmować się mogą jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich;
 37. Należy bezwzględnie stosować się do uwag, poleceń i upomnień instruktora. Osoby, których zachowanie jest sprzeczne z niniejszym regulaminem i pomimo zaleceń nie będą się do niego stosować mogą zostać usunięte z obiektu K2 Arena bez zwrotu poniesionych kosztów;
 38. Nieznajomość postanowień niniejszego Regulaminu nie zwalnia użytkownika z obowiązku jego przestrzegania.
 1. Regulamin Sali Zabaw

Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Obiektu Sportowego K2 Arena w Opolu, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów

 1. Do Sali zabaw K2 Arena zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 14 roku  życia. W przypadku dzieci poniżej 3 roku życia decyzję o możliwości opieki każdorazowo podejmuje Opiekunka Sali Zabaw K2.
 2. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 21:00  opiekę nad dziećmi sprawuje Opiekunka Sali zabaw K2 Arena.
 3. W godzinach innych niż wyżej wymienione odpowiedzialność za dzieci ponosi rodzic lub opiekun prawny.
 4. Rodzic bądź opiekun prawny dziecka, w chwili pozostawienia go w Sali zabaw K2 Arena, musi posiadać ważny karnet K2 Arena, wykupione jednorazowe wejście bądź być klientem systemu partnerskiego (Multisport, FitProfit, OK System) oraz znajdować się na terenie klubu. Dla w.w klientów Opieka w Sali zabaw K2 Arena jest nieodpłatna. Nie dopuszcza się korzystania z opieki w Sali Zabaw K2 Arena dla osób niebędących Klubowiczami K2 Arena.
 5. Po zakończonych ćwiczeniach, rodzic bądź opiekun prawny, zobowiązany jest do odebrania dziecka z Sali zabaw K2 Arena wg ustalonego uprzednio czasu.
 6. Dziecko powinno być odebrane w godzinach funkcjonowania Sali zabaw K2 Arena przez rodzica lub opiekuna prawnego, który zostawił dziecko danego dnia.
 7. Po zakończonej zabawie każde z dzieci powinno po sobie posprzątać.
 8. W przypadku pozostawienia dziecka w Sali zabaw K2 Arena poza godzinami pracy opiekunki, rodzic wraz z dzieckiem zobowiązani są do zostawienia porządku w Sali zabaw K2 Arena.
 9. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiada rodzic bądź opiekun prawny.
 10. K2 Arena nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przyniesione i/lub pozostawione przez dzieci. Wszelkie wartościowe przedmioty można zdeponować w sejfie w recepcji K2 Arena.
 11. W Sali zabaw K2 Arena mogą przebywać dzieci zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki.
 12. W przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka Opiekunka może zażądać zaświadczenia lekarskiego i/lub odmówić przyjęcia dziecka do Sali Zabaw.
 13. Opiekunka nie ma prawa karmienia dzieci, podawania leków czy zmieniania pieluch.
 14. W przypadku stwarzania zagrożenia dla innych dzieci lub niestosowania się przez dziecko do poleceń Opiekunki ma ona prawo do nieprzyjęcia dziecka pod opiekę bądź natychmiastowego wyproszenia dziecka z Sali zabaw K2 Arena. W takim przypadku rodzic bądź opiekun prawny zobowiązany jest do zabrania dziecka.
 15. W przypadku konieczności przerwania treningu przez rodzica bądź opiekuna prawnego z w.w powodów nie przysługuje mu jakakolwiek rekompensata za przerwany trening.
 16. Fakt stwarzania zagrożenia dla innych dzieci opiniuje każdorazowo Opiekunka Sali Zabaw K2 Arena.
 17. Wszelkie odstępstwa od regulaminu muszą być zatwierdzone przez Managera klubu.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OBIEKTU SPORTOWEGO K2 ARENA DOT. FUNKCJONOWANIA W CZASIE PANDEMII COVID-19.
Ważny od 8 czerwca 2020 r.

Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Obiektu Sportowego K2 Arena w Opolu, a każdego Klubowicza obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów

Wejście do Obiektu Sportowego

Każdorazowo Klubowicz, który chce skorzystać z usług K2 Arena zobowiązany jest podać w recepcji imię i nazwisko w celu ewidencji jego wejścia na teren Klubu Sportowego. Dotyczy to Klubowiczów korzystających ze wszystkich form aktywności w  K2 Arena.

Klubowicz zobowiązuje się do bezwzględnego stosowania się do poleceń obsługi Obiektu.

W obiekcie wprowadzony został limit 150 osób osób przebywających jednocześnie. Na terenie Klubu Sportowego. Oznacza to, że na każdą osobę korzystającą z Obiektu Sportowego przypada 10 m2.

Cennik usług K2 Arena na czas pandemii Covid-19 umieszczony jest na stronie internetowej www.k2arena.pl.

 1. Klubowicze posiadający karnety typu Open na ścianę mogą przebywać na terenie strefy wspinania nieograniczoną ilość czasu.
 2. Klubowicze posiadający karnety typu wejściowego (10 lub 20 wejść) korzystają ze swoich karnetów na zasadzie 1 wejście = 2 h.
 3. Klubowicz nie może korzystać ze strefy wspinania, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby w Obiekcie Sportowym
 4. Każdy Klubowicz jest zobowiązany do przestrzegania szczególnych zasad higieny i bezpieczeństwa:
 5. Każdemu Klubowiczowi zapewniane są środki do dezynfekcji rąk i sprzętu. Każdy uczestnik jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przy wejściu i opuszczaniu obiektu oraz przed i po każdej wspinaczce na ścianie lub bulderze, jak również po wszystkich zajęciach sportowych i treningu w strefie funkcjonalnej.
 6. Zaleca się używanie magnezji w płynie, zawierającej alkohol. 
 7. Zaleca się zachowywanie dystansu społecznego. Wspinaczka powinna odbywać się w odstępie co najmniej 2 linii (czyli wspinaczy powinna oddzielać co najmniej jedna wolna linia).
 8. Na wszystkie zajęcia grupowe zajęcia sportowe obowiązują rezerwacje. Zaleca się aby Klient dokonywał rezerwacji on-line poprzez stronę k2arena.pl. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się rezerwację telefoniczną.
 9. Podczas wszystkich aktywności w Klubie Sportowym K2 Arena obowiązuje dystans społeczny minimum 1,5 m.
 10. W Obiekcie sportowym obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Nakaz ten dotyczy poruszania się po obiekcie. Nie dotyczy natomiast momentu wykonywania ćwiczeń.

Regulamin sklepu internetowego „Usługi K2 Arena”

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy „Usługi K2 Arena”, dostępny pod adresem internetowym www.k2arena.pl w zakładce „Rezerwacje” prowadzony jest przez Rembud I Sp. Z o.o. S.K z siedzibą w Opolu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000270979 o kapitale zakładowym 51000,00 PLN, NIP 754-289-04-42, REGON 160112249


2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.


§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2 . Sprzedawca – Rembud I Sp. Z o.o. S.K z siedzibą w Opolu przy ul. Kępskiej 18, kod pocztowy 45-129, NIP 754-289-04-42 REGON 160112249

2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.k2arena.pl
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
12. Produkt – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też umowę o świadczenie usług.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: 45-129 Opole, ul. Kępska 18, Obiekt Sportowy K2 Arena, 45-319 Opole, ul. Halicka 1
2. Adres e-mail Sprzedawcy: recepcja@k2arena.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 77 887 2347
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 38 1930 1028 2240 0254 0162 0327
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00-18:00

§ 4
Asortyment
1. Sprzedawca poprzez stronę www.k2arena.pl oferuje do zakupu wejściówki jednorazowe karnety okresowe oraz vouchery upominkowe, które będą uprawniać do wejścia i skorzystania z oferty zajęć sportowych oferowanych przez Obiekt Sportowy K2 Arena
w Opolu.

§ 5
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Opera, Firefox, Internet Explorer, Edge
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 6
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
3. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

§ 7
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji lub posiadać konto w panelu Klienta Gym Manager
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 8
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do panelu klienta na stronie www.k2arena.pl
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 11 pkt 3.


§ 9
Reklamacje i odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo złożyć reklamację w terminie 7 dni od daty transakcji kontaktując się ze Sprzedawcą w sposób określony w § 3.
2. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji licząc od daty wpłynięcia reklamacji.
3. Klient, który zakupił usługę oferowaną przez sprzedawcę nie ma prawa odstąpienia od umowy.

§ 10
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
b. Płatności elektroniczne
1. Płatność kartą płatniczą.
2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 11
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.


§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/